Analiza agrochemiczna gleby

Podstawą do określenia poziomu nawożenia jest wykonanie analizy agrochemicznej gleby. Zwykle wykonuje się ją raz w zmianowaniu (co 3-4 lata). Pobranie prób i analizę gleby można zlecić profesjonalnej firmie lub samemu pobrać próby i przesłać je do analizy (np.: do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej). Jakość pobrania prób decyduje o precyzji  analizy a tym samym o trafnych zaleceniach. Analizę wykonuje się tzw. metodą rolniczą w powietrznie suchej glebie. Na wyniki  i zalecenia zwykle trzeba poczekać więc najlepiej wykonać je po sprzęcie przedplonu gdy dostęp na pole jest nieograniczony. Otrzymane wyniki zawierają również zalecenia nawozowe.

Można również pobrać próby na wiosnę i wykonać szybka analizę w świeżej glebie tzw. metodą ogrodniczą (uniwersalną) stosowaną najczęściej dla uprawy warzyw, upraw pod folią i w szklarniach. Wynik podawany jest w mg na litr gleby (1 dm3).

W próbie oznaczane są: azot amonowy (N-NH4) i saletrzany (N-NO3), fosfor (P), potas (K), wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na), chlorki (Cl) i siarka siarczanowa (S-SO4). Poza tym oznaczany jest odczyn gleby w wodzie (pH w H2O) i zawartość materii organicznej..

Wartość odczynu gleby oznaczonego w wodzie różni się od powszechnie oznaczanego dla gruntów rolnych odczynu w 1M KCl. Odczyn oznaczany w wodzie ma z reguły o 1-0,7 jednostki pH wyższą wartość jak oznaczany w KCl, co może wprowadzać w błąd przy podejmowaniu decyzji o wapnowaniu, gdyż jest to znacząca różnica.

Należy zawsze zwracać uwagę na to, czy wyniki analiz podawane są w formie

pierwiastkowej, czy tlenkowej, np. P a nie tlenku – P2O5, K a nie K2O, bo są to inne wartości. Koszt analizy jednej próby glebowej to 52,48 zł.

Ocenę zasobności i dawki nawożenia ustala się w oparciu o tzw. Liczby graniczne dla danych upraw określające przedział optymalnej dla plonowania zawartości składników mineralnych w glebie.

Liczby graniczne dla wyników analizy ogrodniczej dla buraka cukrowego opracowano w IHAR Bydgoszcz (przedstawiam je w tabeli poniżej).

Na ich podstawie można określić stan zasobności w poszczególne składniki i ustalić poziom niezbędnego nawożenia (uwzględniając warstwę gleby 20 cm).

Na naszym polu pod buraki pobraliśmy trzy takie próby, wykonaliśmy analizę metodą ogrodniczą i otrzymaliśmy następujące wyniki, które będą podstawa określenia dawek nawożenia wiosennego.

Opublikowano w działach Nawożenie | Tagi |

Zabieg glifosatem na mulcz z grochu na polu pod buraki cukrowe.

Są dobre warunki pogodowe, a temperatura ustabilizowała się na poziomie kilku stopni powyżej zera. Ustąpiły tez nocne przymrozki i 2 marca zdecydowaliśmy się na zabieg niszczenia chwastów w mulczu po grochu na polu przeznaczonym pod buraki. Groch został przesuszony przez zimowe mrozy ale nadal widać rosnąca pszenicę jarą i samosiewy rzepaku. Aby je zniszczyć i podsuszyć zastosowaliśmy preparat Roundup Max 2 w dawce 1,0 kg na ha (680g glifosatu). Jest to forma  dobrze działająca również w nieco niższej temperaturze. Po 14 dniach obserwujemy efekty. Wyraźnie widać, że pszenica straciła kolor o rośliny zamierają. Rzepak pozostaje zielony, ale na liściach a zwłaszcza stożkach wzrostu widać już działanie preparatu. Mamy nadzieje, że dalsze pogodne dni spowodują bardziej wyraźne efekty działania glifosatu . Umożliwi nam to prawidłową uprawę i siew.

Opublikowano w działach Ochrona przed chwastami, Wiosenne zabiegi na polu | Tagi |

Rozpoczynamy nowy sezon uprawy buraków

Rozpoczynamy nowy sezon uprawy buraków w gospodarstwie uprawiającym buraki dla KSC Polski Cukier – Cukrownia Malbork.

Gospodarstwo jest położone w miejscowości Ostrowite, Gmina Suchy Dąb. Odległość do Cukrowni Malbork to ok. 35 km. Do Gdańska, ok. 23 km.

W tym roku pod buraki przeznaczono pole złożone z trzech sąsiadujących parceli o powierzchni 5,70 ha (to będzie nasze pole referencyjne), 5,49 ha i 0,63 ha. Razem 11,82 ha przeznaczone pod buraki cukrowe w tym kompleksie.

Gleba w gospodarstwie jest kl. 1 i 2 kompleks pszenny bardzo dobry w dobrym stanie agrotechnicznym. Żyzna, o głębokim podglebiu i dobrym zaopatrzeniu w wodę. Typowe gleby spotykane na Żuławach. Całość pola będzie uprawiana i pielęgnowana w ten sam sposób.

Przedplonem buraków była pszenica jara. Po zbiorze wykonano uprawki pożniwne i na uprawione ściernisko zastosowano nawożenie nawozem fosforowym Fosdar TM 40 zawierającym ok 48% P2O5 wzbogacony o ok 10% CaO. Dawka 300 kg/ha. Nawóz potasowy w formie soli potasowej 60% w ilości 250 kg/ha.

Nawozy przyorano orką średnią na głębokość ok 20 cm w dniu 30.08.2016. na tak przygotowanym stanowisku 2 września zasiano agregatem uprawowo siewnym groch w ilości 180 kg na ha. Groch stanowił poplon który pozostawiony do wiosny wzbogaci glebę w azot i substancje organiczną oraz poprawi strukturę gleby. Groch rozwijał się bardzo dobrze, jego stan jesienią przedstawiamy na zdjęciach z listopada ubiegłego roku.

Odwiedzamy nasze pole 17 lutego. Groch i samosiewy pszenicy jarej uległy przemarznięciu tworząc wilgotny mulcz. Widacz liczne samosiewy rzepaku które będzie trzeba zniszczyć. Opady śniegu zaopatrzyły glebę w wilgoć. Jego resztki tają na polu. W najbliższym czasie pobrane zostaną próby glebowe do oceny zasobności gleby na wiosnę. Wykonamy również analizę na obecność Mątwika burakowego.

Opublikowano w działach Lokalizacja na Żuławach, Nawożenie, poplony |